Genel kiralama koşulları

1. Kapsam ve koşullar

1.1. Sözleşmelerimizi yalnızca aşağıdaki genel kiralama koşullarına ve genel sözleşme koşullarına göre akdediyoruz. Bunlar, gelecekteki iş ilişkileri için de, açıkça tekrar üzerinde mutabakat sağlanmasına gerek kalmaksızın, geçerli olacaktır. Koşullarımızdan farklı uygulamalar ancak onları yazılı olarak teyit etmemiz halinde geçerli olurlar. Kiracıların yazılı olarak kabul etmemiş olduğumuz sözleşme koşulları, onlara açıkça itiraz etmemiş olsak dahi, bizim için bağlayıcı değildir.

1.2. Bu koşullarda kast edilen yazılı olma şartı e-postalar ve faks gönderileri ile de karşılanmaktadır.

2. Sözleşme akdi, sözleşme konusu

2.1. Tekliflerimiz kabul edilinceye kadar açık tekliflerdir. Sözlü veya telefonla yapılmış olan anlaşmaların geçerli olabilmesi için yazılı olarak onaylanmaları gerekmektedir.

2.2. Tekliflerimize ait olan broşür, resim vs. gibi belgeler, bağlayıcı oldukları açıkça belirtilmediği sürece yaklaşık ifadelerdir. Kiralık cihazın kalitesi/performansı için belirleyici olan tek ölçüt bizim onaylamış olduğumuz iş emridir.

2.3. Kiralık cihazlar CE onaylıdır ve yürürlükteki AB standartlarına ve direktiflerine uygundur. AB dışındaki kullanım olanaklarının ve buna izin verilip verilmediğinin araştırılması kiracının uhdesindedir.

3. Kiralık cihazın özellikleri ve ayıp ihbarı

3.1. Kiralık cihaz kiracıya ayıpsız olarak, temiz ve çalışır halde teslim edilir.

3.2. Kiracı, kiralık cihazı teslim aldığında herhangi bir ayıbı olup olmadığını kontrol etmekle ve ayıplı ise bunu derhal yazılı olarak bize ihbar etmekle yükümlüdür. Ayıpsız ve çalışır halde olmayan durumda teslim etmiş olduğumuz kiralık cihazın ayıplarının giderilmesiyle ilgili masrafları firmamız karşılayacaktır.

3.3. Kiralık cihaz ayıpsız ve çalışır halde olmayan durumda teslim edilirse ve ihbar edilen ayıbın giderilmesi makul bir süre içinde gerçekleşmezse kiracı sözleşmeden cayabilir. Bu düzenleme diğer yasal hakların kullanılmasını etkilemez.

4. İşverenin yükümlülükleri

4.1. İşveren kullanma ve işletme talimatlarına uymakla ve cihazın yalnız gerekli uzmanlık bilgisine – özellikle yüksek voltaj altında çalışan plazma sistemlerinin kullanılmasına ilişkin uzmanlık bilgisine – sahip olan personel tarafından çalıştırılmasını sağlamakla yükümlüdür. Kiralık cihazın uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zararlar kiracı tarafından tazmin edilir.

4.2. Kiracı kendi kasıt ve ihmalinden olduğu gibi çalışanlarının ve kiralık cihazın kullanıldığı yerde bulunmalarından kiracının sorumlu olduğu üçüncü şahısların kasır ve ihmallerinden de kiracı sorumludur.

5. Kira ücretinin hesaplanması

Hesaplama haftalık esasa göre yapılır. Faturalar 14 gün arayla düzenlenir. Faturalar alındıklarında derhal muacceldir.

6. Kontrol hakkı ve kiralık cihazın muayenesi

6.1. Kiralık cihazı herhangi bir zamanda kontrol etme veya görevlendirilen üçüncü bir şahıs tarafından kontrol edilmesini sağlama hakkına sahibiz.

6.2. Kiracı kiralık cihazı bize iade etmeden önce muayene etmeye veya görevlendirilen üçüncü bir şahıs tarafından muayene edilmesini sağlamaya yetkilidir. Muayene hakkında bir protokol hazırlanarak her iki tarafça imzalanır. Muayene masraflarını kiracı üstlenir.

7. Risk sorumluluğu ve sigorta

7.1. Kiracı kendi eylemleri ve/veya ihmali sonucunda kiralık cihazın gördüğü zarar ve/veya zayiinin kendi mali sorumluluk sigortası kapsamında olmasını temin eder. Ayrıca kiralık cihazı yen değeri üzerinden yangın, hırsızlık, şebeke suyu zararı ve olası makine kırımına karşı sigortalattırmakla yükümlüdür. Sigorta şirketinin merkezi Almanya'da olmalıdır. Kiracı mevcut sigorta güvencesini talebimiz üzerine bir sigorta onayını veya sigorta poliçesini ibraz ederek kanıtlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmezse veya mevcut sigorta güvencesinin bu şartlara uygun olmadığını tespit edersek, uygun sigorta güvencesini kiracı hesabına sağlayacağız. İşveren, kiralık cihazın kendisinin sorumlu olduğu zararından veya zayiinden dolayı doğacak her türlü sigorta haklarını bize temlik ettiğini kabul eder.

7.2. Kiralık cihazın her türlü çalınması veya kullanım yerinde başka türlü zayi olmasının sorumluluğunu kiracı üstlenir.

7.3. Kiralık cihazla ilgili olarak bir hasarlı olay oluşursa, kiracı hasarlı olayı, zamanını ve nedenini bildirerek ve zararın kapsamını belirterek derhal bizi bilgilendirmekle yükümlüdür.

7.4. Kiralık cihazın bir hasarlı olay sonrası zayi olması durumunda kiracının kira ücretini ödeme yükümlülüğü hasarlı olayın olduğu gün sona erer. İşveren kiralık cihazın kendisinin neden olduğu zayii durumunda kiralık cihazın zayi olduğu andaki değerini ödemekle yükümlüdür. Kiralık cihazın kiracının sorumlu olduğu bir zarar görmesi halinde onarım masraflarını kiracı üstlenir. Bunun ötesindeki zarar tazmin haklarımız saklıdır.

8. Bakım, yıpranma onarımı

8.1. Kiracı kiralık cihazı bizim işletme v bakım talimatlarımıza uygun olarak düzgün,çalışır ve güvenli kullanılabilir bir durumda tutmakla yükümlüdür. Cihazı her türlü aşırı yüklenmeye karşı korumalıdır. Teslimat öncesi, kiracı kiralık cihazın temizliğini yapmış olmalıdır.

8.2. Yedek parça montajı dâhil olmak üzere, kiralık cihazın çalışabilir halde olması için gerekli olabilecek onarımlar yalnız bizim tarafımızdan yapılabilir. Bunun masraflarını, olası temizleme masrafı da kiracı üstlenir.

8.3. Normal yıpranmadan kaynaklanan onarımların masraflarını biz üstleniriz.

9. Mülkiyet güvencesi

9.1. Kiracı önceden bizim onayımız olmaksızın kiralık cihaz üzerinde geri dönülemez değişiklikler yapamaz, üzerine veya içine eklentiler yapamaz ve kiralık cihazın sahip olduğu işaretleri sökemez.

9.2. Kiracı kiralık cihazın kullanım haklarını veya bu sözleşmeden doğan hakları üçüncü şahıslara temlik edemez.

9.3. Üçüncü bir şahsın haciz, rehin veya başka bir ayni haktan dolayı kiralık cihaz üzerinde hak iddia etmesi halinde kiracı bizi derhal haberdar etmekle ve üçüncü şahsı mülkiyet hakları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

10. Kiralama ilişkisinin sona ermesi, fesih

10.1. Belirli bir sürenin kararlaştırılmış olması halinde, kira bu sürenin bitmesiyle sona erer. Bundan bağımsız olarak sözleşme herhangi bir zamanda, 30 günlük ihbar müddetiyle feshedilebilir. Fesih yazılı olarak beyan edilmelidir.

10.2. Feshin geçerliliğinden bağımsız olarak, kiralık cihazın iade edildiği zamana kadar kira faizi talep edebiliriz.

10.3. Kiralık cihazın iade zamanı cihazın elimize geçtiği zamandır. Bu şart, kiralık cihazın sevk masraflarını ve riskini kimin üstlendiğinden bağımsız olarak geçerlidir.

11. Kiralık cihazın iadesi

11.1. Kiralık cihazın iade noktasına iade edilmesi masraflarını kiracı üstlenir.

11.2. Kiralık cihaz, kiracının bakım ve kollama yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılacak bir durumda iade edilirse, kiralama süresi sözleşmeye aykırı olarak ihmal edilmiş onarımların tamamlanması için gerekli olan süre kadar uzar. Onarımlar bizim tarafımızdan kiracı hesabına yürütülür.

12. Sorumluluk sınırları

12.1. Kiralık cihazdaki ayıplardan dolayı olan sorumluluğumuz aşağıdaki gibi sınırlandırılır: Kiracı ,ancak kasıt veya ağır ihmal nedeniyle sorumlu olduğumuz ayıplardan veya ayıbın giderilmesi konusunda kasıt veya ağır ihmal nedeniyle temerrüde düşmemiz halinde kiralık cihazın ayıplarından dolayı zarar tazmin hakkına sahip olur.

Kasır, ağır ihmal veya temel sözleşme yükümlülüklerimizi ihlal olmadıkça, ayıptan kaynaklanan dolaylı zararlardan dolayı sorumlu tutulamayız. Ayıptan kaynaklanan dolaylı zararlardan sorumlu olmamız halinde, bu sorumluluk öngörülebilir olan, olağandışı olmayan durumlardan kaynaklanan zararlarla sınırlı olacaktır. Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, kiracının veya onun ifa yardımcılarının bizden kaynaklanan bir nedenden dolayı yaralanması veya sağlığını yitirmesi ya da canını yitirmesi durumunda doğacak hakları kısıtlamaz. İşverenin, bizim garanti vermiş olduğumuz bir husustan veya kasıtlı olarak gizlediğimiz bir ayıptan kaynaklanan hakları da bundan etkilenmez.

12.2. Aşağıdaki kısıtlamalar bizim sözleşme kapsamında ve sözleşme dışında olan (haksız fiilden doğan) sorumluluklarımız ile sözleşme akdi sırasındaki kusurlarımızdan kaynaklanan sorumluluğumuz için geçerlidir. Sorumluluk sınırlandırmasını veya feragati gerektiren gerçeklerin ispat yükümlülüğü bizim üzerimizdedir.
Esasla ilgili olmayan sözleşme yükümlülüklerinin hafif ihmal yoluyla ihlalinden dolayı sorumlu tutulamayız. Esasla ilgili sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden doğan zarar tazmin hakları, siz konusu ihlal kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanmadığı müddetçe, sözleşme için tipik olan, öngörülebilir zararlarla sınırlıdır.

Cana, bedensel bütünlüğe veya sağlığa yönelik bir ihmalden dolayı sorumlu olmamız halinde dorumluluk sınırlandırması geçerli olmaz.

13. Diğer hususlar

13.1. Hakkın ihtilafsız veya kesinleşmiş olması dışında, sözleşme ilişkisinden doğan karşılıklı haklardan dolayı taraflardan hiç biri takas yoluna başvuramaz. Aynı şart alıkoyma hakkının ileri sürülmesi bakımından da geçerlidir. İşverenin Alman Medeni Kanununun 536'ncı maddesinin uygulanmasıyla kira ücretinin azaltılmasına ilişkin olası bir hakkı bundan etkilenmez.

13.2. Bizimle kiracı arasındaki sözleşme ilişkisi Alman hukukuna tabidir.

13.3. Steinhagen mahkemeleri yetkilidir. İşvereni kendi şirket merkezinin bulunduğu yerde dava etme hakkımız vardır.